Menopauza. Nie taka zła, jak się wydaje?

Menopauza

U wielu kobiet przekwitanie budzi niepokój i strach. Pojawiają się pytania. Jak to jest? Jak zmieni się moje ciało? Co będę czuła?

Popularne media często wzmac­niają już istniejące obawy i nie­pokoje, gdy „z troską" omawiają problemy związane z „tym trud­nym etapem w życiu" czy „nie­pokojącymi zmianami" lub pod­powiadają „jak przez to wszystko przejść". Oczywiście celem medialnych dys­kusji jest, przynajmniej w teorii, wsparcie i edukacja, jak również podkreślenie wagi problemów, jakie stają się udziałem kobiet. Ist­nieje jednak ryzyko, że katastro­ficzny ton, w którym bywają one utrzymane, a także powielanie ist­niejących stereotypów, może tylko pogłębiać lęk przed menopauzą. Z jednej strony jest on do pewnego stopnia zrozumiały: jak każda duża zmiana, także menopauza oznacza nowy etap w życiu – spada bowiem produkcja hormo­nów, kobieta przestaje być płodna, pojawiają się problemy psycholo­giczne związane ze społecznym postrzeganiem procesu starzenia. Z drugiej strony, zmiany towarzy­szące menopauzie mogą objawiać się w rozmaity sposób. Oznacza to, że nie każda kobieta musi cier­pieć z powodu uderzeń gorąca czy nocnych potów. Około 1/3 wszyst­kich kobiet nie odczuwa innych objawów niż nasilenie, a potem zatrzymanie miesiączki. Kolejna z trzech grup kobiet odczuwa objawy umiarkowane. Jedynie pozostała część odczuwa silnie dotkliwe objawy o przedłużonym czasie trwania. Tego rodzaju ten­dencja do nasilonych objawów bywa niekiedy dziedziczna.

Co ciekawe, zgodnie z wyni­kami najnowszych badań opublikowanych w czasopi­śmie naukowym Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, wbrew temu, co się sądzi, kobiety podzielają ogólnie pozy­tywne opinie dotyczące menopauzy. W przebadanej grupie prawie 400 kobiet w wieku od 40 do 60 lat, takie pozytywne podejście czę­ściej prezentowały panie, które przeszły już okres przekwitania. W większości przypadków − kon­kludują autorki badania − zmiany związane z menopauzą okazały się dla badanych „nie tak złe, jak się wydaje". Skąd zatem takie wnioski? Otóż badaczki Lydia Brown, Valerie Brown, Fiona Judd i Christina Bryant poprosiły swoje respondentki o wypełnienie przygotowanych dzienniczków­-kwestionariuszy, zawierających pytania dotyczące obserwowa­nych u siebie objawów menopauzy i związanych z nimi odczuć. Opra­cowano również skalę reprezen­tującą kierunek i nasilenie emocji związanych z menopauzą. Odpo­wiedzi respondentek były na ogół pozytywne. Menopauza okazała się nie być źródłem zdenerwowa­nia, strachu, złego samopoczu­cia, choć badane przyznawały, że niekiedy czuły się nieswojo lub bywały częściej przygnębione. W odpowiedziach ujawniło się jed­nak silne przekonanie, że meno­pauza ma pewne zalety: koniec miesiączkowania i konieczności stosowania środków antykoncep­cyjnych. Zakończenie przekwi­tania badane przyjmowały więc raczej z ulgą, ponieważ było ono równoznaczne z ustaniem zabu­rzenia miesiączkowania, uderze­nia gorąca (spowodowanego obni­żonym poziomem estrogenów), ustaniem męczliwość i ogólnego uczucia zmęczenia, trudności z regeneracją sił, poczucia braku energii, znużenia, zlewnych potów występujących najczęściej w nocy, bezsenności wywoływa­nej zmianą nastrojów i stanami lękowymi, ustaniem nietrzymania moczu, zatrzymaniem wzrostu wagi, wahań nastroju i pozby­ciem się rozdrażnienia. W bada­nej grupie 54 kobiety były przed menopauzą, 48 było we wczesnej lub późniejszej jej fazie, a 286 miało menopauzę za sobą. Co warte podkreślenia, kobiety po menopauzie wykazywały general­nie bardziej pozytywne nastawie­nie do tego etapu w życiu, aniżeli kobiety, które w okres menopauzy dopiero wchodziły. Jednak − jak zaznaczają autorki badania − róż­nica opinii w tym przypadku była nieznaczna. Być może zadzia­łał tutaj psychologiczny mecha­nizm polegający na przecenianiu wpływu przyszłych wydarzeń na nasz oczekiwany stan i pomijaniu własnej zdolności do adaptacji i przystosowania. Prawdopodobne jest też inne wyjaśnienie: moż­liwe, że ludzie stają się dziś bar­dziej optymistyczni mimo upływu lat. Zależnie od etapu życia, w któ­rym się znajdujemy, potrafimy na nowo zdefiniować nasze dążenia i cele.

Najwyraźniej dla badanych kobiet zakończenie okresu prokreacji nie jest przed­miotem szczególnej frustra­cji, wręcz odwrotnie − może być przyjmowane z ulgą. Oznaczałoby to, że opracowały one skuteczne strategie radzenia sobie w sytuacjach, które wcześniej opisywano jedynie w kategoriach negatywnych i nieodwracalnych zmian, przez które musi przejść kobiecy organizm. Autorkom badania wytknięto jednak pewne metodologiczne potknięcia. Zda­niem sceptyków, bardziej przeko­nujących konkluzji dostarczyłoby badanie kobiet przed i po zakoń­czeniu okresu klimakterium. Nie zmienia to jednak charakteru ostatecznej obserwacji, wskazu­jącej, że bezpośrednie doświad­czenie zmian zachodzących w organizmie w trakcie meno­pauzy, jak również indywidualna ocena następstw z nimi związa­nych, może w znaczący sposób nie pokrywać się z ich utrwalonym społecznie obrazem.

Do wszechobecnej reklamy piwa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Gdzie się obejrzeć, napotykamy komunikat – piwo gasi pragnienie, integruje, bawi, relaksuje i świetnie smakuje. W pow...
4728 Odsłony
Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodz...
4587 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie.Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt ...
3865 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłuż...
3516 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet?W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwa...
3432 Odsłony
Na łamach magazynu naukowego „Journal of Personality and Social Psychology" badacze z University of British Columbia poinformowali, że wdychanie naturalnego zapachu partnera może p...
3277 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm