Sprawdź receptę

19 lutego 2018

Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dokument ten musi zostać wypełniony zgodnie z obowiązującymi zasadami, bowiem niezastosowanie się do nich może skutkować tym, że pacjent zostanie odprawiony z apteki z kwitkiem, ale bez leku.

Zasady wystawiania i realizowania recept, ale także dotyczące ich wyglądu oraz zbioru elementów, które muszą zawierać, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia. Niewłaściwe wypełnienie dokumentu może wiązać się z niewydaniem leku pacjentowi, obciążeniem chorego pełną odpłatnością za farmaceutyk bądź karą finansową nałożoną na aptekarza, który przyjmie receptę. Aby uniknąć nieprzyjemności, należy sprawdzić, czy na wystawionym przez lekarza dokumencie na leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia widnieją wszystkie niezbędne informacje, które przedstawiamy poniżej.

Zwróć uwagę, czy wpisany został numer oddziału NFZ

W okienku „Oddział NFZ” musi się znaleźć numer identyfikujący oddział Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzialnego za refundację leków pacjenta, dla którego została wypisana recepta, lub symbol państwa dla osób z Unii Europejskiej. Brak liczby w tym miejscu lub wstawiony znak „x” oznacza, że chory jest nieubezpieczony i lek zostanie wydany na zasadach pełnej odpłatności. Co ważne, nawet jeśli jest to jedynie niedopatrzenie ze strony lekarza, farmaceuta nie może skorygować tego błędu.

Sprawdź numer PESEL

Na recepcie muszą znaleźć się dane pacjenta, takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym. W przypadku osób niepełnoletnich na dokumencie dodatkowo podawany jest również wiek. Dla noworodka, który nie posiada numeru PESEL, lekarz wpisuje numer ewidencyjny jednego z prawnych opiekunów (np. matki) z odpowiednią adnotacją i własnym podpisem. Gdy PESEL jest błędny, aptekarz ma możliwość skorygowania go na podstawie dokumentu (zaznaczając ten fakt na rewersie dokumentu), natomiast jeżeli numer w ogóle nie został wpisany – recepta nie będzie refundowana przez NFZ. W przypadku obcokrajowców podstawą do wystawienia recepty ze zniżką jest Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ), która zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, osobisty numer identyfikacji, numer karty i datę jej ważności oraz numer indywidualny instytucji, która wydała dokument. Lekarz możne przepisać cudzoziemcowi wszystkie farmaceutyki dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Posiadacza EKUZ obowiązują w aptece te same zasady co obywateli Polski – czyli odpłatność 30 i 50 proc., opłata ryczałtowa i dopłata do limitu.

Pamiętaj o „Uprawnieniach dodatkowych”

Osoby, którym przysługują większe bonifikaty (m.in. inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, zasłużeni honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepu), muszą zwrócić szczególną uwagę na to, by lekarz wpisał w rubryce „Uprawnienia dodatkowe” właściwy numer. W przypadku braku takiej informacji pacjent może okazać farmaceucie odpowiedni dokument, np. legitymację czy zaświadczenie, na podstawie którego zostaną uzupełnione brakujące dane.

Pieczątki i podpisy

W polu „Świadczeniodawca” obowiązkowo powinna znaleźć się nazwa przychodni lub imię i nazwisko lekarza (w przypadku placówek prywatnych), ale też adres z kodem pocztowym. Od 1 stycznia 2016 roku wymagany jest również numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę oraz REGON. Wszystkie powyższe dane mogą pojawić się w formie pieczątki, nadruku lub nieusuwalnej naklejki. Bardzo ważne są: podpis i pieczątka lekarza, które koniecznie muszą pojawić się w prawym dolnym rogu recepty. W przypadku jakichkolwiek poprawek czy skreśleń, np. dawek czy nazwy leku, lekarz zobowiązany jest zaparafować korektę i przybić obok pieczątkę.

Czas realizacji recepty

Termin realizacji zaleceń nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub wyznaczonej przez lekarza daty realizacji „od dnia”, jeśli taka została określona na recepcie. W szczególnych przypadkach czas ten od momentu wystawienia wynosi odpowiednio: 7 dni na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego (pozajelitowego); 90 dni na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta; 120 dni na leki bądź środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są sprowadzane indywidualnie dla chorego z zagranicy. Jeśli lekarz przepisze na recepcie więcej niż jeden medykament, termin realizacji recepty jest liczony indywidualnie dla każdego z nich.

SPRAWDŹ, JAK POWINNA WYGLĄDAĆ PRAWIDŁOWO WYPISANA RECEPTA

Tekst: Piotr Kowalski
Artykuł pochodzi z lutowego wydania magazynu „Strefa Zdrowia dla Każdego”