Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Wortalu www.estrefazdrowia.pl.

2. Wortal www.estrefazdrowia.pl i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

3. Wszelkie prawa do Wortalu zastrzeżone są na rzecz Centrali Farmaceutycznej CEFARM SA z siedzibą w Warszawie. Prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych („Części Wortalu”) są zastrzeżone na rzecz Wortalu lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Wortalem są publikowane na stronach Wortalu. Zarówno Wortal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

4. Użytkowanie Wortalu www.estrefazdrowia.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

5. Słowniczek pojęć:

REGULAMIN
Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, określający w szczególności warunki korzystania z Wortalu www.estrefazdrowia.pl, prawa i obowiązki Wortalu www.estrefazdrowia.pl oraz Internautów Użytkujących.

WORTAL www.estrefazdrowia.pl
Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.estrefazdrowia.pl, którego właścicielem jest Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 16.

INTERNAUTA UŻYTKUJĄCY
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do treści oferowanych przez Wortal www.estrefazdrowia.pl

ADMINISTRATOR WORTALU
Należy przez to rozumieć osoby odpowiedzialne za prowadzenie Wortalu www.estrefazdrowia.pl, w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez Internautów Użytkujących.

§ 2 Zawartość Wortalu

Wortal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie tematyki zdrowotnej dla osób w różnym wieku.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na Wortalu

1. Wortal nie odpowiada za błędy w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości w uzyskanych od osób trzecich materiałach źródłowych, na podstawie których powstała informacja na Wortalu, a Administrator Wortalu mimo zachowania należytej staranności nie mógł wykryć tych błędów.

2. Materiały poradnikowe powinny być traktowane jako opinie dostarczających je osób. Wortal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania się do tych opinii przez Internautów Użytkujących.

3. Przed zastosowaniem reklamowanych produktów należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu.

4. Wortal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki stosowania przez Internautów Użytkujących reklamowanych produktów niezgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotkach dołączonych do tych produktów.

§ 4 Prawa Internauty Użytkującego

1. Wortal jest miejscem zamieszczania artykułów, porad, wywiadów, będących źródłem wiedzy eksperckiej dla Internautów Użytkujących. Internauta Użytkujący może wysłać za pomącą formularza kontaktowego zapytanie lub inną wiadomość („Treści”) do Redakcji Wortalu. Wszelkie Treści nadesłane do Redakcji z inicjatywy Internauty Użytkującego celem publikacji są traktowane jako materiały niezamówione oraz na zasadzie współautorstwa Redakcji i Internauty Użytkującego, niepodlegające żadnym rozliczeniom finansowym lub innym, np. Nagrody, z zachowaniem następujących praw dla Redakcji:

 • dokonywania w dowolnym czasie wszelkich zmian Treści od Użytkowników, w tym wprowadzania skrótów i zmian. Zmiany i skróty dokonywane przez Redakcję nie wymagają akceptacji autora danej Treści. Wortal ma prawo odmowy publikacji Treści nadsyłanych przez Użytkowników bez podania przyczyn oraz do usunięcia Treści już opublikowanych

2. Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści z własnej inicjatywy celem publikacji, udziela Redakcji na czas nieokreślony niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich Treści, materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

 • wprowadzanie Treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne anonimowe udostępnianie,
 • publiczne anonimowe wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • trwałe lub czasowe anonimowe zwielokrotnienie Treści w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.

3. Treści przesłane przez Internautów Użytkujących będą publikowane wyłącznie w związku z udzieloną poradą lub wydaną opinią. Wortal nie czerpie żadnych przychodów wynikających bezpośrednio z faktu opublikowania na stronach Wortalu Treści nadesłanych przez Internautów Użytkujących. Autor Treści niezamówionych przez Redakcję, a opublikowanych na Wortalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu opublikowania jego Treści. Wortal nie będzie pobierał od Internauty Użytkującego opłaty za wydaną opinię lub udzieloną poradę.

4. Wortal nie ponosi odpowiedzialności za treść przechowywanych danych o ile nie może powziąć takiej wiedzy o ich bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Wortal niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5. Internauta Użytkujący nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych, chyba że naruszają one przepisy prawa.

6. Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną są w razie konieczności zwrotu odsyłane autorowi na jego koszt. Wortal nie odsyła materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

7. Korzystanie z jakichkolwiek Treści i materiałów zawartych na Wortalu nie oznacza nabycia przez Internautów Użytkujących jakichkolwiek praw do Treści oraz baz danych (zdjęcia, inne teksty, rozwiązania graficzne i funkcjonalne) w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznego lub w inny sposób Wortalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie do publikowanych na stronach Wortalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

8. Internauci Użytkujący mogą korzystać z Wortalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wortalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych – na podstawie współpracy z Wortalem – są udostępniane na stronach Wortalu.

§ 5 Obowiązki Internauty Użytkującego

1. Internauta Użytkujący zobowiązuje się do korzystania z dostępnych na Wortalu informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami do niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 • poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie Redakcji Wortalu Tekstów oraz innego rodzaju materiałów, co do których Użytkownik nie ma praw autorskich,
 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

2. Zabrania się Użytkownikowi przesyłania do Redakcji Wortalu:

 • oprogramowania objętego prawami innych osób,
 • oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 • haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
 • wiadomości prywatnych (w formie reklamy) w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych Treści uznawanych jako spam.
 • materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc,
 • treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

3. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad NETYKIETY, etykiety i dobrych obyczajów.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Administrator Wortalu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę i Treść nienaruszających prawo informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Wortalu, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Internautę Użytkującego, oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Internautę Użytkującego (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także ze sprzętem posiadanym przez Internautę Użytkującego, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego Internauty Użytkującego, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Internauty Użytkującego itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Internautów Użytkujących itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Wortalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Administrator Wortalu nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Wortalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet itp.).

2. Internauta Użytkujący ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Wortalu, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Wortal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Wortalu.

§ 7 Prawa Administratora

1. Administrator Wortalu ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Treści nadesłane przez Internautę Użytkującego do Redakcji Wortalu w dowolny sposób przez okres 10 lat.
2. Administrator Wortalu zastrzega sobie prawo do:

 • edycji, usunięcia, zmiany, wyglądu i Treści lub zmiany sposobu działania Wortalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale (jeśli jest to możliwe) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie Wortalu,
 • jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany.

§ 8 Prawa Autorskie

1. www.estrefazdrowia.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Centrali Farmaceutycznej CEFARM SA. Zabronione jest:

 • kopiowanie oraz przesyłanie zasobów Wortalu,
 • udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechniania za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych itp.) materiałów publikowanych na łamach Wortalu www.estrefazdrowia.pl.

§ 9 Kultura rozmowy i wypowiedzi na Wortalu przez Internautów

1. Internauta Użytkujący zobowiązuje się do zachowania kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonuje Administrator Wortalu lub osoby przez niego wyznaczone.

2. Wortal zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania wszelkiej nadesłanej Treści będącej wypowiedzią ze strony Internauty Użytkującego, gdy jest ona sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Wortalu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Wortalu www.estrefazdrowia.pl strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej.

2. Wortal jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

3. Wortal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Wortalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Wortalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2013 r.